Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 roku

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY

1.Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich wznawia z dniem 

 1. 1 września 2020 r. funkcjonowanie w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. 2.Do szkoły mogą przychodzić jedynie pracownicy, przedszkolaki i uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. 3.Przy wejściach (głównym i bocznym) do budynku szkoły oraz głównym do sali gimnastycznej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacjąobligatoryjnym dezynfekowaniu rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego przez osoby wchodzące do szkoły.
 4. 4.Uczniowie do szkoły wchodzą bocznym wejściem (do szatni). Przy wejściu poddają się dezynfekcji rąk.
 5. 5.Przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura ciała ucznia i w przypadku wyższej niż 37,5 stopni, uczeń wraca do domu.
 6. 6.Przedszkolaki i uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 7. 7.W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 8. 8.Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy (telefon: 55/2788390, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
 9. 9.Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły.
 10. 10.W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 1,5 m, może przebywać na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów i czas ich pobytu do niezbędnego minimum.
 11. 11.Dzieci od 5 lat, uczniowie, nauczyciele w przestani wspólnej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa i utrzymywania odstępu między osobami – minimum 1,5 metra.
  1. 12.Uczniowie i nauczyciele w trakcie lekcji mogą być bez ochrony ust i nosa, unikając bezpośredniego, bliskiego kontaktu.

 

 

 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE GRUP PRZEDSZKOLNYCH
I KLAS SZKOLNYCH

 1. 1.Powierzchnia oddziałów przedszkolnych spełnia warunki określone w wytycznych GIS (powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci wynosi co najmniej 15 m2, a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne dziecko o 2 m2. Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 metra kwadratowego).
 2. 2.Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 3. 3.W celu ograniczenia gromadzenia się przedszkolaków/uczniów na terenie szkoły
  i zachowania dystansu między uczniami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych:
  1. a)uczniowie danej klasy realizują zajęcia w jednej klasie (nie zmienia pomieszczeń,
   w których odbywają się zajęcia) poza zajęciami wychowania fizycznego i informatyki,
  2. b)nauczyciel oddziału przedszkolnego 3 – 5 latków organizuje wyjścia na zewnątrz budynku w czasie trwania lekcji klas 4 – 8,
  3. c)nauczyciel oddziału przedszkolnego 6- latków organizuje wyjścia na zewnątrz sali gimnastycznej poza czasem organizacji zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli klas 1 – 8.
  4. d)nauczyciele klas 1 - 3 organizują przerwy dla swoich uczniów w czasie trwania lekcji klas 4 – 8, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
  5. e)uczniowie klas 4 - 8 w czasie przerw międzylekcyjnych naprzemiennie wychodzą na korytarz lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na świeże powietrze albo pozostaw klasach z nauczycielem, z którym mają zajęcia i przy otwartych oknach wykonują ćwiczenia śródlekcyjne.
  6. 4.Przedszkolaki/uczniowie posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Przedszkolaki /uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
   1. 5.Przedszkolaki /uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

 

NAUCZYCIELE

 1. 13.Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do zapoznania wychowanków z procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 i wyjaśnienia dzieciom/uczniom, dlaczego takie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 2. 14.Nauczyciele powinni regularnie przypominać przedszkolakom/uczniom o podstawowych zasadach higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. unikanie podawania rąk na powitanie, ochrona podczas kichania i kaszlu orazdotykania oczu, nosa i ust oraz obowiązku zakrywaniu nosa i ust w autobusie
  i przestrzeniach wspólnych w szkole oraz na terenie wokół szkoły.
 3. 15.Nauczyciele obowiązani są do wietrzenia sal lekcyjnych, w których prowadzą zajęcia, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 4. 16.Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 5. 17.W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 6. 18.Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
  w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 1. 1.Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. 2.Pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. 3.Podczas wykonywania czynności służbowych, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. 4.Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki) należy wyrzucić do przeznaczonego na to kosza.
 5. 5.Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. 6.Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. 7.Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. 8.Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji wykładzin w salach przedszkolnych i pracowni komputerowej przy użyciu parownicy na suchą parę,
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasach i salach przedszkolnych.
 1. 9.Dezynfekcji używanego sprzętu sportowego i klawiatur, blatów stolików oraz poręczy krzeseł w pracowni komputerowej dokonuje się po każdej grupie.
 2. 10.Dezynfekcji blatów stolików po zajęciach plastycznych w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach 1 – 3 dokonuje nauczyciel używając jednorazowych rękawiczek oraz jednorazowych ręczników.
 3. 11.Dezynfekcji blatów stolików po zajęciach plastycznych w klasach 4 – 7 pod nadzorem nauczyciela dokonuje uczeń pełniący dyżur używając jednorazowych rękawiczek oraz jednorazowych ręczników.
 4. 12.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 5. 13.Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. 14.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

RODZICE

 1. 1.Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
 2. 2.Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 3. 3.Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy lub dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania
  o każdej ważnej zmianie.
 4. 4.Rodzice powinni regularnie przypominać przedszkolakom/uczniom o podstawowych zasadach higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, przed jedzeniem, po skorzystaniu
  z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, unikanie podawania rąk na powitanie, ochrona podczas kichania i kaszlu orazdotykania oczu, nosa i ust.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW, BOISKA SZKOLNEGO I SALI GIMNASTYCZNEJ

 1. 1.Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniówczasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między uczestnikami grup.
 2. 2.Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 3. 3.Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
 4. 4.Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte.
 5. 5.Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.
 6. 6.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. 7.Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 8. 8.Po powrocie ze świeżego powietrza lub sali gimnastycznej uczniowie muszą dokładnie umyć ręce.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. 1.Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; zostanie udostępniony uczniom przez wychowawców.
 2. 2.Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 3. 3.Należy wyznaczyć strefę dostępną dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. 4.W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. 5.Pozostałe osoby proszone będą o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. 6.Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych lub do zdezynfekowania rąk przy wejściu do pomieszczeń biblioteki.
 7. 7.Do czasu zmiany sytuacji epidemicznej Czytelnicy nie będą mogli swobodnie – tak jak dotychczas – poruszać się po bibliotece. Pozycje do wypożyczenia przyniesie z półki
 8. 8.Nie należy samodzielnie dezynfekować wypożyczonych książek.
 9. 9.Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  oraz blat, na którym leżały książki.
 10. 10.Przyjęte książki i inne materiały powinny zostać odłożone na okres 2 dni na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Dopiero po tym czasie mogą być ponownie udostępnione do wypożyczenia.
 11. 11.Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU

 1. 1.Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w szkolnej stołówce, gdzie zapewnione będą prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 2. 2.Posiłki wydawane będą zmianowo przez uprawnioną do tego osobę i w miarę możliwości - spożywane przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 3. 3.W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
  i higienicznego spożycia posiłku.
 4. 4.Używa się jednorazowych naczyń i sztućców.
 5. 5.Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 6. 6.Podczas wydawania posiłków, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, pracownik obsługi zobowiązany jest do:
  1. a)stosowania środków ochrony osobistej,
  2. b)utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji umeblowania stołówki, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
  3. c)czyszczenia blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 

KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

 1. 1.Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. 2.Kontakt z osobami spoza szkoły może mieć miejsce wyłączniewejściu głównym do szkoły i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa) i zachowaniu bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m.
 3. 3.Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. 4.Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 2. 5.Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. 1.Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. 2.Przy wejściu do szkoły utworzono stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  instrukcją dezynfekcji oraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby, wchodzące do szkoły.
 3. 3.Przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura ciała i w przypadku temperatury wyższej niż 37,5 stopni, odmawia się wstępu do szkoły.
  1. 4.Pracownik obsługi odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta
   i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
  2. 5.Po wejściu do szkoły należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po
   ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  3. 6.W każdym pomieszczeniu wspólnego użytku zapewnia się środki do dezynfekcji
 4. 7.Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej
  (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:8.Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
  1. a)przed i po kontakcie z dziećmimłodzieżą,
  2. b)po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
  3. c)po usunięciu środków ochrony osobistej.
 5. 9.Konieczne jest stosowanie przez pracowników szkoły i przypominanie uczniom zasad higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
 6. 10.Dokonuje się monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, oparć krzeseł, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, myszek, włączników świateł.
  1. 11.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  2. 12.Za dezynfekcję przedmiotów używanych przez uczniów odpowiada wyznaczony pracownik obsługi.
  3. 13.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz informację o konieczności dezynfekcji toalet po każdorazowym ich użyciu.
  4. 14.Za bieżącą dezynfekcję toalet odpowiada pracownik obsługi.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA

 1. 1.Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5º C niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodzica, ucznia umieszcza sięodrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium.
 2. 2.Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 3. 3.W izolatorium dziecko przebywa pod opieką osoby dorosłej z zapewnieniem minimum
  2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 4. 4. W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym rodzice dziecka są zobowiązani do:

 

 1. a)kontaktu z lekarzem rodzinnym w celu dalszej diagnozy dziecka
 2. b)przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły
 3. c)w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania placówki

 

 1. 5.Obszar, w którym przebywał i poruszał się przedszkolak/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 2. 6.Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować sięwytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKA SZKOŁY

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 1. 1.Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. 2.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. 3.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
  w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. 4.Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować sięwytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

DOWÓZ UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY

Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

 

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2 NA TERENIE SZKOŁY

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

Dyrektor szkoły

Grażyna Taborek