Aktualności

Zarządzenie Burmistrza dot. regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Susz

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Susz

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

$1 Organizatorem dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Susz jest Gmina Susz.

$2 Listę uczniów dowożonych ustalają dyrektorzy szkół i przedszkoli w których uczniowie ci spełniają

obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Listę uczniów dyrektor szkoły w terminie do dnia 25 sierpnia każdego roku przekazuje organizatorowi dowozu.

$3 Organizator dowozu dzieci dostarczy szkołom i przedszkolom bilety miesięczne dla uczniów do 8 dnia każdego miesiąca, a placówki te przekażą bilety uczniom, którzy potwierdzą ich odbiór własnoręcznym podpisem na liście odbioru biletu miesięcznego na dany miesiąc. W przypadku przedszkoli dyrektor placówki przekaże bilety miesięczne dla dzieci ich rodzicom (opiekunom prawnym), którzy potwierdzą odbiór biletów własnoręcznym podpisem na liście odbioru biletu miesięcznego za dany miesiąc.

$4 Dyrektorzy szkół i przedszkoli do 20 każdego miesiąca począwszy od miesiąca września przekażą Organizatorowi podpisane listy potwierdzające odbiór biletów miesięcznych w danym miesiącu.

$5 Dyrektorzy szkół i przedszkoli mają obowiązek co miesiąc aktualizować listę dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli do stanu faktycznego i przekazywać ją do 25 dnia każdego miesiąca w roku szkolnym.

$6 Organizator dowozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół w sytuacjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych.

$7 Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

$8 Dyrektor z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem informuje pisemnie organizatora dowozu o planowanych zmianach w terminachigodzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

$9 Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu szkolnego są orientacyjne z uwagi na zmieniające się

warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.

 

Rozdział 2 Uczeń

 

$10 Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.

$11 Każdy uczeń ma obowiązek posiadania legitymacji szkolnej podczas jazdy autobusem.

$12 Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie 1 nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

$13 Uczniom podczas jazdy nie wolno:

1. wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu,

2. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

3. zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

4. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

5. rozmawiać z kierowcą,

6. dokonywać zniszczeń w autobusie.

$14 Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora dowozu miejscu.

$15 Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

$16 Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie 1 innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

$17 Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.

$18 Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w Świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

$19 Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

 

Rozdział 3 Rodzice/opiekunowie prawni

 

$ 20 Każdy rodzic, którego dziecko objęte jest obowiązkowym dowożeniem do szkół i przedszkoli

składa corocznie w sekretariacie szkoły/przedszkola do której uczęszcza uczeń deklarację korzystania dziecka z dowozu.

$21 Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.

$22 Każdy rodzic, którego dziecko korzysta z dowozu organizowane przez Gminę Susz do szkół i przedszkoli ma obowiązek natychmiast poinformować palcówkę do której uczęszcza dziecko o każdej zmianie miejsca zamieszkania dziecka, jego długotrwałej chorobie, rezygnacji z dowozów dziecka czy każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na niekorzystanie dziecka z dowozu. Na taką okoliczność rodzic składa oświadczenie w sekretariacie szkoły/przedszkola do której uczęszcza uczeń korzystający z dowozu.

$23 Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych poprzez przywrócenie do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc czasu od zaistniałej sytuacji.

$24 Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

 

Rozdział 4 Opiekun dowozu/kierowca

 

$25 Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

$26 Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania.

$27 Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun dowozu jest zobowiązany poinformować organizatora dowozu. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania organizatora dowozu o zaistniałej sytuacji, a także do zminimalizowania strat materialnych.

$28 W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu oraz przewoźnika, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

$29 Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

$30 O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun dowozu informuje ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

 

Rozdział 5 Przepisy końcowe

 

$31 Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom najpóźniej do końca września każdego roku szkolnego przez Dyrektorów szkół. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronach internetowych szkół, u Dyrektorów szkół z terenu Gminy Susą oraz w Referacie Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Suszu.